fbpx

חורפיש

סטטוס

גיבוש מסמכי התכנית

היקף

229 ד'

לקוח

משהב"ש

מיקום

חורפיש

משתתפים בפרוייקט

אדר' איוון אורמוש+ אדר' זינה רזייב

התכנית מציעה שכונת מגורים חדשה בשטח של כ190 ד', בת כ-540 יחידות דיור בהתאם לתכנית מתאר הכוללנית החדשה ליישוב חורפייש.השכונה ממוקמת על גבעה ממערב לישוב, מיוערת בחלקה, ובעלת שיפועים חזקים יחסית.  רוב רובן של קרקעות הן בבעלות מדינה והשכונה מיועדת עבור מחוסרי דיור בישוב.תמהיל המגורים המוצע מגוון ומותאם לאופי היישוב ולנתוני הטופוגרפיה המאתגרת.בתכנית משולבים שטחים ציבוריים פתוחים במטרה לשמר חלק משטחי חורש טבעי הקיים ומתוכננת קישוריות ונגישות אל הואדיות הסובבים.
Get In Touch
Leave details and we will be happy
to get back to you soon as possible