fbpx

מגידו- תכנית מתאר כוללנית

סטטוס

מילוי תנאים להפקדה

היקף

תכנית מתאר כוללנית

לקוח

מנהל התכנון

מיקום

מועצה אזורית מגידו

משתתפים בפרוייקט

אדר' דורית שפינט, אדר' רוזי פישילביץ

תכנית "פיילוט" לתכנון כוללני במועצה אזורית. התכנית קובעת את המסגרת התכנונית לכל תחום מועצה האזורית מגידו, המוגדרת כמרחב ביוספרי, לרבות השטחים הפתוחים, המוקדים הבנויים ו-13 הישובים בה, תוך שמירה על זהותם וצביונם כישובים כפריים חקלאיים, ומתן תשתית תכנונית לחקלאות בת קיימא. התכנית קובעת קיבולת של 22,500 תושבים ועוסקת ביחסי הגומלין שבין השטחים הפתוחים והחשיבות בשמירתם לבין השטחים הבנויים וצרכי הפיתוח. התכנית מלווה במפגשי שיתוף ציבור פתוחים כחלק מתהליך תכנון משתף.
Get In Touch
Leave details and we will be happy
to get back to you soon as possible