fbpx

שכונת רבין ירכא

סטטוס

עברה תנאי סף בותמ"ל - בגיבוש חלופות חדשות לאור התנגדויות.

היקף

1474 ד' קו כחול

לקוח

מועצה אזורית ירכא

מיקום

צפון ירכא

משתתפים בפרוייקט

אדר' לי רום, אדר' מירי מכלוף, אדר' מידד לוי

התכנית ממוקמת בצפון-מערב הישוב, באזור הררי, הכולל שטחים חקלאיים מעובדים ושטחים פתוחים בהיקף של כ-1,500 ד'.בתכנית מוצעים מגורים (לרבות מלאי יחידות דיור בקרקע בבעלות מדינה, כמענה למחוסרי דיור בישוב), שטחי מסחר ותעסוקה, שטחי ציבור, מערך שטחים פתוחים ירוקים ומערכת רחובות היררכית בהמשך ישיר למרקם הקיים והמתוכנן ביישוב, המחברת את הישוב לעוקף אבו סנאן (העתידי).חלק ניכר מתחום הפיתוח הינו קרקע בבעלות פרטית (כ-70%) והיתר בבעלות מדינה (כ-30%).עיקר מגרשי המגורים בתכנית מתוכנן לבניה פרטית צומחת בצפיפות של כ-6 יח"ד/ד' וחלק קטן עבור מגרשי מגורים לבניינים משותפים בצפיפות של כ-9.5 יח"ד/ד'.סך הכל 4,100 יח"ד מוצעות בתכנית.
Get In Touch
Leave details and we will be happy
to get back to you soon as possible