fbpx

חורה שכונות מזרחיות

סטטוס

בהפקדה

היקף

800 ד', 375,000 מ"ר

לקוח

הרשות לפיתוח והתיישבות

מיקום

חורה

משתתפים בפרוייקט

אדר' דורית שפינט, אדר' מידד לוי

חורה הינו ישוב המאופיין באוכלוסייה בדואית ומהווה מוקד לקליטת פזורות מן המרחב הסובב.תכנית זו ממוקמת בדופן המזרחית של הישוב, על כ-800 ד' שטחים פתוחים בבעלות המדינה ומטרתה פיתוח רובע מגורים חדש עבור הישוב חורה ממזרח לדרך 316.התכנית מורכבת מ-6 שכונות מגורים לשבטים שונים ובהם משולבים מתחמי מסחר ומשרדים.בלב התכנית מצוי וואדי, המהווה את מרכז הפעילות בשכונה ובו מוצעים רוב מוסדות הציבור והשטח הציבורי.את תהליך קליטת הפזורות אל שטח המגורים המוצע, מגבה התכנית בהוראות המאפשרות אישור מבני מגורים זמניים.עיקר מגרשי המגורים בתכנית מתוכנן לבניה פרטית צומחת בצפיפות של כ-5 יח"ד/ד' וחלק קטן עבור מגרשי מגורים ג' לבניינים משותפים בצפיפות של כ6.7 יח"ד/ד'.סך הכל 1705 יח"ד מוצעות בתכנית.
Get In Touch
Leave details and we will be happy
to get back to you soon as possible