fbpx

חורה שכונות 13, 14, 20

סטטוס

מאושר

היקף

650 ד', 260,000 מ"ר

לקוח

הרשות לפיתוח והתיישבות

מיקום

חורה

משתתפים בפרוייקט

אדר' דורית שפינט, אדר' מידד לוי, אדר' עומר פוקסברומר

הקמת שתי שכונות מגורים בדופן הדרום מזרחית של היישוב חורה, בצמוד לצומת הדרכים 31 ו316 על שטח של כ-650 ד'.התכנית מציעה שינוי יעוד שטח תעשייה לשכונת מגורים כאחד הצעדים להסדרת התיישבות הבדואים בחורה.שכונה 14 מתוכננת בתהליך של "הסדרה במקום" בצמוד לשכונה 13, תוך יצירת קשר ורציפות בין השכונות, ע"י שינוי מקומי בחלק המזרחי של תכנית שכונה 13.שכונה 20 מתוכננת מצידו השני של נחל ח'ור ומיועדת לקליטת פזורה חיצונית.התכנית מציעה הסדרה של נחל חור כחלק ממערכת השטחים הפתוחים בחורה בכלל ובשכונות בפרט, הקצאת שטח לגידול בעלי חיים ויצירת כניסה לישוב ממזרח דרך מתחם למסחר ותעסוקה.מגרשי המגורים בתכנית מתוכננים לבניה פרטית צומחת בצפיפות של כ-4 יח"ד/ד'.סך הכל 1,306 יח"ד מוצעות בתכנית.
Get In Touch
Leave details and we will be happy
to get back to you soon as possible