fbpx

מתחם 9 כפר קרע

סטטוס

ניתוח מצב קיים

היקף

1250 ד' -780 ד'

לקוח

מועצה מקומית כפר קרע

מיקום

כפר קרע

משתתפים בפרוייקט

אדר' דורית שפינט, אדר' אלנה קולופאייב

התכנית ממוקמת באזור דרום-מערבי של המועצה המקומית כפר קרע. כחלק מחזון של תכנית המתאר הכוללנית ליישוב נדרש להכין מסמך ההשתלבות למתחם 9 ששטחו כ-1250 ד' ובהמשך תוכן תכנית בינוי עיר לחלק מהמתחם ששטחו כ-780 ד'.מסמך ההשתלבות יקבע קיבולת יחידות דיור וקיבולת האוכלוסייה למתחם כולו, שלד תחבורתי למתחם כחלק מהשלד היישובי, פרוגרמה למבני ציבור ולשטחים ציבוריים פתוחים. אחד האתגרים בתכנית הוא תכנון בשטח עם בנייה קיימת לא מוסדרת שקובעת עובדות בשטח שלא ניתנות לשינוי. התכנית תסדיר את הבנייה הקיימת ותציע פיתוח חדש למגורים בצפיפות ממוצעת של 6 יח"ד/ד' תוך התייחסות למטעים, שטחים חקלאיים ומפעלים הכלואים בין מגרשי המגורים הקיימים.
Get In Touch
Leave details and we will be happy
to get back to you soon as possible