fbpx

פורידיס- שכונה מערבית

סטטוס

לקראת הפקדה

היקף

1700 ד'

לקוח

מינהל התכנון וותמ"ל

מיקום

פורידיס

משתתפים בפרוייקט

אדר' דורית שפינט, אדר' לי רום, אדר' מרינה עובד

תכנית זו מקודמת בהמשך לתכנית המתאר לפורידיס שאושרה לאחרונה, ובהתאם לעקרונותיה. התכנית כוללת שתי שכונות מגורים חדשות ומתחם תעסוקה.השכונה המישורית- מרבית שטח התכנית מצוי על שטח מישורי ממערב לישוב הקיים, היום שטח חקלאי מעובד, הכלוא בין כביש 4 הקיים לבין התוואי המאושר להסטתו. את השטח המישורי כולו חוצות תשתיות ארציות רבות: חשמל, גז, דלק, מים וביוב, אשר מוסטות במסגרת התכנית באופן שתובטח רציפותן ותפקודן, זאת על מנת לאפשר פיתוח מיטבי ויעיל הכולל מענה לפרוגרמה הנדרשת ולצרכי פיתוח היישוב.במתחם המישורי מוצעים מגורים, מסחר, תעסוקה, שטחי ציבור, מערך שטחים ירוקים ומערכת תנועה לכלי רכב והולכי רגל המתחברת לרקמה הקיימת ממזרח. בנוסף משולבים באזור הצפוני  של המתחם שימושים כלל יישוביים הכוללים בית קברות, חניה לרכב כבד ומרכז ספורט עירוני.חלק ניכר משטח זה הינו קרקע בבעלות פרטית והיתר בבעלות מדינה, לפיכך חלק ניכר מהתכנית כלול במתחם איחוד וחלוקה.השכונה המזרחית נשענת על דרך מאספת מאושרת, המחברת את המרחב המישורי למזרח הישוב. השכונה יוצרת דופן עירונית לדרך, תוך התחשבות בטופוגרפיה ושמירה על תוואי הוואדי כשצ"פ ליניארי.
Get In Touch
Leave details and we will be happy
to get back to you soon as possible