fbpx

תכנית אב בתי עלמין

סטטוס

בהכנה

היקף

כ- 200 בתי עלמין

לקוח

מנהל התכנון

מיקום

מחוז מרכז ומחוז תל אביב

משתתפים בפרוייקט

אדר' דורית שפינט, אדר' מריה נחטיגר, אדר' תיפארת סאיג, אדר' זינה רזייב, אדר' אמיר וינר

תכנית אב לבתי עלמין למחוז מרכז ומחוז תל-אביב לשנת היעד 2060:בשנים האחרונות מורגשת מצוקה רבה בשטחים זמינים לקבורה במחוזות מרכז ותל –אביב. כחלק מהמענה לסוגייה זו, ועל רקע פערים שהוצגו בדוח מבקר המדינה (מרץ 2020) על מערך הקבורה בישראל, הוחלט על קידום תוכנית אב לבתי עלמין לשנת 2060, שמטרתה בחינה של מצאי עתודות השטח הקיים כיום לקבורה, הערכת היקף השטחים הנדרשים לשנת היעד וגיבוש המלצות בדבר היקף, אופי ותמהיל שטחי הקבורה במחוזות אלו.מחוזות תל –אביב ומרכז הינם המחוזות הצפופים ביותר במדינת ישראל. מחוז תל אביב מתפרש על שטח של כ 186 קמ"ר דונם ומתגוררים בו כיום כ – 1.4 מיליון תושבים. מחוז מרכז מתפרש על שטח של כ – 1,293 קמ"ר ומספר התושבים בו כ – 3.6 מיליון. התושבים מתגוררים ב 64 רשויות מקומיות (52 במחוז המרכז ו-12 במחוז תל-אביב), כמחציתן (31) ערים, והיתר מועצות מקומיות (21) ומועצות אזוריות (12).בחלק הראשון של תכנית האב, דו"ח מצב קיים, מובאת סקירה רחבה המשקפת את מורכבות מערך הקבורה בהיבטים כלכליים וניהוליים, בהיבטי מדיניות ותקנות, בהיבטים דתיים וחברתיים, ומציגה את המגמות העולמיות להתמודדות עם סוגיות דומות וכן סקירה פיזית תכנונית, סקירת אוכלוסייה, נוף וסביבה במחוזות תל אביב ומרכז.
Get In Touch
Leave details and we will be happy
to get back to you soon as possible