fbpx

תכנית אסטרטגית צח"ר

סטטוס

אושר

היקף

לקוח

מנהל התכנון מחוז צפון

מיקום

צפת, חצור הגלילית, ראש פינה והמרחב בינהן

משתתפים בפרוייקט

אדר' דורית שפינט, אדר' זינה רזייב, אדר' גל אברהם

הישובים צפת, חצור הגלילית וראש פינה מתפקדים בפועל כמרחב עירוני רב-מוקדי בגליל המזרחי. על רקע מגמות פיתוח ויוזמות בישובים אלה ועל רקע התמודדות עם יעדי הדיור הלאומיים, יזמה  לשכת התכנון במחוז צפון מסמך מדיניות מרחבי שנועד להתוות מדיניות פיתוח עבור שלושת היישובים והמרחב הסובב בעשורים הקרובים, בהיבטים של פיתוח תשתיות, תעסוקה, מגורים, מוסדות ציבור וניצול משאבי הטבע והנוף הייחודיים למרחב.המסמך מציע כלים ליישום – סטטוטוריים, רגולטוריים וכלכליים- על מנת למצות את הפוטנציאל הגלום בו ולעודד הגירה חיובית אל יישוביו. זאת, תוך שימור ייחודו האזורי והארצי.המסמך מהווה כלי עבודה לבחינת יוזמות פיתוח במרחב, לקידום פרויקטים משותפים בשלושת היישובים ובמרחב הסובב ולרתימת גופים ממשלתיים לפיתוח האזור.
Get In Touch
Leave details and we will be happy
to get back to you soon as possible