fbpx

תכנית אסטרטגית תשתיות תחבורה

סטטוס

בהכנה

היקף

1,500 מ"ר

לקוח

מנהל התכנון

מיקום

מטרופולין תל אביב

משתתפים בפרוייקט

אדר' דורית שפינט, אדר' זינה רזייב, אדר' אדי דובינסקי

התוכנית הינה הפרק הרביעי בתכנית האסטרטגית ישראל 2040  (דיור, תעסוקה, שטחים פתוחים ותשתיות תחבורה והנדסה).התכנית תחול על  "מרחב דו מחוזי" – מחוז ת"א ומחוז מרכז. התוכנית מתבססת על תחזיות אוכלוסייה (יח"ד) ומועסקים על בסיס התכנית האסטרטגית למגורים ותעסוקה  -מטרת התכנית: תכנון וארגון מערך התשתיות הכולל ,על ציר הזמן והמקום, באופן שיאפשר פיתוח מושכל, מאוזן ובעל יתירות, כחלק מההיערכות לתחזית הכפלת האוכלוסייה.התכנית תשמש כמדיניות להכוונת תכניות מפורטות במטרופולין ותהיה מקיפה וארוכת שנים .התכנית תקבע קווי מדיניות, כלי יישום, דרכי פעולה ותכנית עבודה לקידום תכנון מפורט של תשתיות מטרופולין.
Get In Touch
Leave details and we will be happy
to get back to you soon as possible